Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

Hoeksche Hoeve B.V.
Boendersweg 36
3295 LB ‘s Gravendeel

Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24388690 0000

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht tot het vervaardigen van zaken, van Hoeksche Hoeve B.V., gevestigd te ‘s Gravendeel, hierna te noemen “Hoeksche Hoeve”.
 2. De koper of opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: voedingsmiddelen en met name aardappelchips, die door het verstrijken van een betrekkelijk korte periode in kwaliteit achteruit (kunnen) gaan.
 5. Onder “opdracht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een door de wederpartij verstrekte of tussen partijen overeengekomen opdracht tot het produceren van “private label” zaken.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen en/of deelbestellingen.
 9. Indien Hoeksche Hoeve deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Hoeksche Hoeve hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Hoeksche Hoeve gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Hoeksche Hoeve uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Hoeksche Hoeve een opdracht verstrekt of een bestelling of order plaatst, is Hoeksche Hoeve eerst aan deze opdracht, bestelling of order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht, order of bestelling, dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Voornoemde wijzigingen evenals aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst binden Hoeksche Hoeve eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
 4. Hoeksche Hoeve is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Hoeksche Hoeve – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Hoeksche Hoeve zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Hoeksche Hoeve het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hoeksche Hoeve niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Hoeksche Hoeve gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 6. Getoonde en/of verstrekte monsters, opgaven van kleuren, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Hoeksche Hoeve zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Hoeksche Hoeve (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door Hoeksche Hoeve ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d., is Hoeksche Hoeve gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hoeksche Hoeve het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Hoeksche Hoeve.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  • a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig op de door Hoeksche Hoeve gewenste wijze aan Hoeksche Hoeve ter beschikking stelt;
  • b. hij Hoeksche Hoeve tijdig zal informeren over relevante ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn;
  • c. eventuele door de wederpartij aan Hoeksche Hoeve verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart Hoeksche Hoeve voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 3. Alle door Hoeksche Hoeve geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van Hoeksche Hoeve afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en dient beschadiging te voorkomen
 4. Hoeksche Hoeve zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Hoeksche Hoeve gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Hoeksche Hoeve nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Hoeksche Hoeve om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 6: Levering, leveringstermijnen

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Hoeksche Hoeve haar leveringsverplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. Hoeksche Hoeve is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door Hoeksche Hoeve kan worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Hoeksche Hoeve verlaten of het moment waarop Hoeksche Hoeve aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 4. Verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Hoeksche Hoeve te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Hoeksche Hoeve is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
 5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is Hoeksche Hoeve gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij Hoeksche Hoeve uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij Hoeksche Hoeve binnen 1 week na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren of dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
 6. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te voldoen, is hij per direct in verzuim. Hoeksche Hoeve heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Indien Hoeksche Hoeve er niet in slaagt de zaken door te verkopen, is zij gerechtigd deze te vernietigen. In geval van verkoop of vernietiging is Hoeksche Hoeve gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden. Een en ander zonder dat hieruit voor Hoeksche Hoeve een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
 8. Hoeksche Hoeve kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen dan nadat zij alle daarvoor noodzakelijke gegevens en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, worden de leveringstermijnen naar evenredigheid verlengd.

Artikel 7: Klachten en retourzendingen

 1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon en altijd binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Hoeksche Hoeve te melden.
 2. Overige klachten ten aanzien van de zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de toepasselijke houdbaarheidstermijn – schriftelijk aan Hoeksche Hoeve te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Hoeksche Hoeve is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. Alsdan is geen beroep mogelijk op de toepasselijke houdbaarheid.
 4. Bestelde zaken worden in de bij Hoeksche Hoeve voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven gewichten, aantallen e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Hoeksche Hoeve.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. De wederpartij dient Hoeksche Hoeve in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Hoeksche Hoeve te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Hoeksche Hoeve te bepalen wijze en in de originele verpakking.
 8. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke ingrediënten, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze ingrediënten.
 9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van geur-, kleur- en smaakverschillen al dan niet als gevolg van een gewijzigde receptuur van de zaken.
 10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden.

Artikel 8: Garanties

 1. Hoeksche Hoeve zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Hoeksche Hoeve staat gedurende de houdbaarheidstermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken.
 3. Indien Hoeksche Hoeve voor de productie van de zaken grondstoffen of ingrediënten van derden betrekt, baseert Hoeksche Hoeve zich ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen van deze grondstoffen of ingrediënten op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van die grondstoffen of ingrediënten aan Hoeksche Hoeve zijn verstrekt. Indien voor de geleverde grondstoffen of ingrediënten door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Hoeksche Hoeve zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Hoeksche Hoeve garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Hoeksche Hoeve kosteloos zorg dragen voor vervanging van de zaak of voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van Hoeksche Hoeve. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Hoeksche Hoeve gegeven garanties aanvaardt Hoeksche Hoeve geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Hoeksche Hoeve slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Hoeksche Hoeve voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Hoeksche Hoeve aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Hoeksche Hoeve te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Hoeksche Hoeve niet uitkeert of de schade niet onder een door Hoeksche Hoeve gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Hoeksche Hoeve beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. De wederpartij dient Hoeksche Hoeve uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 6. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of garantie, noch Hoeksche Hoeve op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
  • a. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
  • b. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Hoeksche Hoeve verstrekte of voorgeschreven gegevens;
  • c. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  • d. doordat door of namens de wederpartij bewerkingen van het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Hoeksche Hoeve.
 7. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 6 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Hoeksche Hoeve uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Hoeksche Hoeve of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Hoeksche Hoeve de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 10: Betaling

 1. Hoeksche Hoeve is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Hoeksche Hoeve een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Hoeksche Hoeve betaling alsnog uitblijft, is Hoeksche Hoeve bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
  • a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  • b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  • c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  • d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
 6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Hoeksche Hoeve gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Hoeksche Hoeve gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Hoeksche Hoeve gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Hoeksche Hoeve eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 9. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Hoeksche Hoeve ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 10. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Hoeksche Hoeve te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Hoeksche Hoeve. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Hoeksche Hoeve is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Hoeksche Hoeve een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Hoeksche Hoeve betaling alsnog uitblijft, is Hoeksche Hoeve bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
  • a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  • b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  • c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  • d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
 6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Hoeksche Hoeve gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Hoeksche Hoeve gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 8. 8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Hoeksche Hoeve gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Hoeksche Hoeve eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 9. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Hoeksche Hoeve ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 10. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Hoeksche Hoeve te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Hoeksche Hoeve. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Hoeksche Hoeve is en blijft de rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Hoeksche Hoeve in het kader van de overeenkomst geleverde zaken. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten zijn zowel voor als na de levering van de zaken uitdrukkelijk en uitsluitend aan Hoeksche Hoeve voorbehouden.
 3. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan Hoeksche Hoeve te verstrekken of verstrekte gegevens geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Hoeksche Hoeve door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Hoeksche Hoeve voor aanspraken van deze derden.

Artikel 13: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Hoeksche Hoeve gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
  • a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  • b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  • c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  • d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  • e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 14: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Hoeksche Hoeve is Hoeksche Hoeve gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Hoeksche Hoeve wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Hoeksche Hoeve, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Hoeksche Hoeve.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Hoeksche Hoeve en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan¬digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, misoogsten, plantenziekten e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Ingeval er sprake is van overmacht is Hoeksche Hoeve gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 15: Annulering, opschorting

 1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Hoeksche Hoeve een door Hoeksche Hoeve nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Hoeksche Hoeve gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Hoeksche Hoeve is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichte leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Hoeksche Hoeve vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. Hoeksche Hoeve is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de overeengekomen leveringen op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte leveringen of gemaakte kosten direct opeisbaar en is Hoeksche Hoeve gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Hoeksche Hoeve is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is Hoeksche Hoeve gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Hoeksche Hoeve te vergoeden.

Artikel 16: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Hoeksche Hoeve en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Hoeksche Hoeve is gevestigd, zij het dat Hoeksche Hoeve ook altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Hoeksche Hoeve het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 30 januari 2012